RESEARCH
 › วารสารในประเทศ
 + Find out more 
  NEWS
อาจารย์คณะเกษตรฯ มข.รับรางวัล นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ สาขาสัตวศาสตร์
ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ ดร.เมธา วรรณพัฒน์ 
เป็นกรรมการที่ปรึกษาสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยฯ
ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง อ.วิเชียรบุรี
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมทีมนักวิจัยศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ (ไก่พื้นเมือง) ดูงานบริษัท ตะนาวศรีไก่ไทย จำกัด 
 + Read more 
  EVENT & AWARD
 › ศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ (ไก่พื้นเมือง) รับเงินสนับสนุน
   งบประมาณกว่า 18 ล้านบาท
 + Read more 
   ยินดีต้อนรับเข้าสู่ภาควิชาสัตวศาสตร์   E-NEWSLETTER


          ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มุ่งมั่นที่จะเป็นศูนย์รวม
  การศึกษาชั้นนำของเอเชียที่มีความเป็นเลิศทางด้านสัตวศาสตร์เป็นชุมชนวิชาการ
  และชุมชนปัญญาของอีสานและสังคม เราจะสร้างผู้นำนักคิดที่เป็นนวัตกรรมใหม่และ
  การแก้ปัญหา - คนมีความสามารถในการแก้ปัญหาเร่งด่วนที่สุดของความท้าทาย
  ในระดับภูมิภาคและระดับโลกเราใช้การวิจัยระดับโลกในการแก้ไขปัญหาโลกแห่งความจริง

  และความเชี่ยวชาญด้านนี้รวมถึงผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมีความสามารถในการดำเนินการ

  ในความต้องการสภาพแวดล้อมการทำงาน


 
ฉบับปฐมฤกษ์

 + Find out more 

 Quick links

 • ศูนย์วิจัยทรัพยากรอาหารสัตว์เขตร้อน (TROFREC)
 •
ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
 • เครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • กลุ่มวิจัยโคนมทนร้อน
 • ภาระงานบุคลากร (E-workload)
 • Agriculture Intranet
          Staffs      Graduate Students
 

Home| Research | Courses | News & Event | Alumni |  JOB  | Contact us
Copyright © 2013 Khon Kaen Univesity | Call : 043-202-362 
Email: animalscience@kku.ac.th
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม